Pato Chemical Industry Public Co., Ltd.

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงใช้ความระมัดระวังในการเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลข้อมูลที่จำเป็นให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
จากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว PDPA-patot

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

ปล. บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้

Dear stakeholders

Pato Chemical Industry Public Company Limited would like to inform that the company realizes the importance of personal information of all stakeholders. The Company will be cautious in collecting, using and processing the necessary information in accordance with Thailand Personal Data Protection Act.

More information about the company’s privacy policy can be reached on this website at “Privacy Policy”

Best regards
Pato Chemical Industry Public Company Limited

PS. Cookies are not used on this website.

*Personal Information Collection Policy* The company does not use cookies on this website. You can learn more about the company's privacy notice from this website under the heading. "Privacy Policy"